Unser Service Team

 

Bild Klumpp Alexander

Alexander Klumpp

Geschäftsführer, Icoma Automation, Icopal

Bild Kiefer Werner

Werner Kiefer

Icoma Automation, Abfülltechnik, Icopal, W&H Maschinen

Bild Bohnert Alois

Alois Bohnert

Icoma Automation, Falzanlagen, Icopal, W&H Maschinen

Bild Czasny Helmut

Helmut Czasny

Icoma Abfülltechnik FA 5,
FA 10